ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

  ข้อมูลลูกค้า

  ชื่อ-นามสกุล * (Name)

  วัน/เดือน/ปีเกิด

  อีเมล * (Email)

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ * (Mobile No)

  ที่อยู่ * (address)

  แขวง * (Sub-district)

  เขต * (district)

  จังหวัด * (county)

  เลขรหัสไปรษณีย์ * (zip code)

  ข้อมูลสินค้า

  ช่องทางที่ท่านซื้อสินค้า * (Purchase Channel)

  รายการสินค้า * (Product Name)

  Serial Number *

  วันที่ซื้อสินค้า *

  รูปถ่ายใบเสร็จ/หน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ * (Receipt Pic)

  *รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB*

  คุณรู้จักแบรนด์เราผ่านช่องทางไหน

  นโยบายรับประกันสินค้า

  “ELGO (เอลโก)” มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าของเอลโก ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของร้านค้า เรายินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่ร่วมรายการขายพิเศษต่างๆ และสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

  เงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน
  • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังสาขาที่ซื้อสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด เอลโกขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
  • เอลโกขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
  • ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เอลโกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ
  • เอลโกเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของเอลโก 
  • ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ เอลโกจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

  สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

  • ได้รับสินค้าผิดรุ่น หรือ  ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
  • สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันที่ใช้งาน 
  • ต้องการเปลี่ยนรุ่น หรือเปลี่ยนประเภทสินค้า สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง

  ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  1. แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ @elgoshop โทร. 081-813-3466 
  2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า