ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์(“ท่าน”) เข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งขอเว็บไซต์นี้แล้วทั้งหมด โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาให้ท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

นิยาม

  • “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์
  • “เรา” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนสินอุตสาหกรรม (หรือเรียกว่า “ELGO “)

1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด อาทิ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล ราคาเครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิของเราหรือผู้ให้อนุญาตแก่เรา ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือของประเทศอื่น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ใช้งาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และจะต้องไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือดำเนินการอื่นใดอันจะทำให้เราต้องเสียประโยชน์เกินสมควร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่ได้กำหนดหรืออาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุไว้ในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น ๆ

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของเรา รวมถึงทรัพย์สินทางปัญหาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนดำเนินการ

1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยเราในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด

1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช้การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และท่านตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ท่านต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราก่อนดำเนินการ

2.1 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดข้อมูล โดยเราไม่อาจรับรองหรือรับประกันความเป็นปัจจุบัน และความครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูล และเราไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี

2.2 เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก  อย่างไรก็ดี เราไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของท่าน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง” ) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ท่านจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น เรา จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

2.3 เราสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

2.4 กรณีที่เรา นำบทความ ข้อมูล รายละเอียด อันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่านซึ่งเรา ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ โดยไม่ใช่บทความ ข้อมูล รายละเอียดที่เรา ระบุโดยชัดแจ้งว่าเป็นบทความที่เรา จัดทำขึ้นนั้น   เนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวจัดเป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา เราจึงไม่อาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้

2.5 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของเรา จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเรา จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

3.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของเรา ดังนั้น เราจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

3.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา  เรายินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเรา หากเว็ปไซต์อื่นหรือท่านประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง www.elgoshop.com (เว็ปไซต์ของเรา)

(2) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของเรา

(3) เราไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้

(4) ไม่ว่าเวลาใด ๆ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือเชื่อมโยงมายังหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน จะได้รับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ของเรา ซึ่งผู้ใช้งานได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว(privacy policy) ของเราแล้ว

เราได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากล และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของเรา เช่น  การเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) นอกจากนี้ เรายังได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ  ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม  (Secured Server) กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของเรา ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์  เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของเรา ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าของเรา ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของร้านค้า เรายินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่ร่วมรายการขายพิเศษต่างๆ และสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 

7.1 สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

(1) ได้รับสินค้าผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด ให้กับลูกค้า

(2) สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น

(3) สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันที่ใช้งาน 

(4) ต้องการเปลี่ยนรุ่น หรือเปลี่ยนประเภทสินค้า สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง

 

7.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

(1) สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน

(2) การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังสาขาที่ซื้อสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

(3) เราขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

(4) ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เอลโกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ

(5) เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของเรา 

(6) ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ เราจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

 

7.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ @elgoshop โทร. 081-813-3466 

เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ความเสียหายโดยมีสาเหตุจากการใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ ผลิตภัณฑ์

(2) สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย